برخورد مردم استرالیا با مسلمانان در کشور خود به هیچ وجه توهین آمیز نیست بلکه این رسانه های صهیونیستی هستند که الغا کننده و جلوه دهنده جنگ طلب و استبدادی بودن دین اسلام هستند.