مسلمانان فرانسه با اهدای گل به شهروندان غیر مسلمان پاریس پیغام صلح و دوستی اسلام را به آن ها ابلاغ کردند.