دولت فرانسه در راستای ایجاد اسلام هراسی، با ابلاغ بخشنامه جدیدی به مدارس این کشور با عنوان " پیشگیری از افراط گرایی " خواستار کنترل بیشتری بر دانش آموزان مسلمان شده است.

«مگلی اسپیناس» عضو اتحادیه معلمان فرانسه گفت: مدرسه نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از فرقه گرایی در جامعه ایفا می کند. این بخشنامه سبب ننگ سیستم آموزشی فرانسه شده است.
وی تاکید کرد که باید چگونگی تنظیم و توزیع این بخشنامه شفاف سازی شود، و همچنین ابهامات آن رفع گردند.
بر اساس این مقررات جدید، معلمان باید دانش آموزانی که گرایش به افراط گرایی دارند را شناسایی و معرفی کنند. داشتن ریش و سبیل، روزه گرفتن، لباس و ظاهر اسلامی مشکوک دانسته شده است، و همچنین دانش آموزان را از لفاظی های سیاسی در مورد بحثهای مربوط به مسائل خاورمیانه منع کرده است.
مسلمانان این بخشنامه را اقدامی اسلام هراسانه اعلام کردند، و آن را نشانه رشد عدم تحمل نسبت به مسلمانان در جامعه فرانسه دانستند و علیه آن به شدت اعتراض کردند.