پس از گذشت بیست و پنج سال مسلمانان آلبانی در شهر تیرانا صاحب مسجد می شوند.

از اوایل دهه ۱۹۹۰ مسلمانان آلبانی رویای احداثمسجد را داشتند، که به دلیل موانع مالی و قانونی محقق نشد، اما پس از گرفتن مجوز از مقامات دولتی این رویا در شهر تیرانا به حقیقت پیوست.
«اسکندر بروچی» رئیس جامعه مسلمانان آلبانی به خبرگزاری آنادولو گفت: احداثاین مسجد با همکاری «سازمان امور مذهبی ترکیه»(دیانت) انجام خواهد شد.
این انتظار چندین ساله مسلمانان آلبانی هفته گذشته با اخذ مجوز توسط بروچی از «ادی راما» نخست وزیر این کشور به پایان رسید.
بر طبق گفته های بروچی سازمان امور مذهبی ترکیه حمایت های مالی لازم را برای احداثاین مسجد تامین خواهد کرد.
گفتنی ست، ۶۰ درصدد از جمعیت ساکن کشور آلبانی را مسلمانان تشکیل می دهند.