این فیلم کودکان سیاهپوستی را نشان می دهد که در حال و هوای کودکی خود در حال عزاداری برای سومین امام شیعیان، حضرت حسین بن علی(ع) می باشند.

لینک دانلود