دولت مصر در راستای یک توطئه جدید علیه مردم رفح در پی ایجاد یک کانال آب بین این منطقه و کشور خود می باشد

دولت کودتایی " ژنرال السیسی " در صدد است تا یک کانال آب بین رفح و مصر ایجاد کند.
این کانال به طول ۱۴ کیلومتر و به عرض ۳ تا ۵ کیلومتر و عمق ۵۰۰ متر حفر می شود.
این اقدام دولت مصر درحالی است که گذرگاه رفع تنها معبر ورود کمک های بشر دوستانه به غزه می باشد که با انسداد این منطقه باید منتظر پیامد های این عمل فاجعه آمیز مانند تلفات شدید انسانی به خاطر کمبود آب، غذا، دارو و سوخت بود.