رئیس جمهور سوریه در دیدار با هیئت پارلمانی روسیه ریشه کنی تروریسم را مسنلزم مقابله با افکار تکفیری و اعمال فشارهای واقعی به حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست ها دانست.

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه امروز در دیدار با هیئت پارلمانی روسیه در دمشق اظهار داشت: ریشه کنی تروریسم پیش از هر چیز مستلزم مقابله با افکار تکفیری است، افکاری که توسط برخی از کشورها ترویج و تبلیغ می شود. ریشه کنی تروریسم همچنین مستلزم اعمال فشارهای واقعی به حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست ها است؛ همان ها که با کمک حامیان خود به راحتی وارد سوریه می شوند.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با تروریسم باید جدی باشد و نباید به تظاهر به مبارزه با تروریسم بسنده کرد؛ تداوم همکاری سوریه و روسیه در همه زمینه ها برای مبارزه با تروریسم و افکار افراطی و غیرمتعارف ضروری دانست.