مردم بحرین در مخالفت با برگزاری انتخابات پارلمانی آینده در این کشور تظاهرات کردند که این تظاهرات با سرکوب شدید نیروهای رژیم آل خلیفه مواجه شد.

نیروهای رژیم بحرین در جریان حمله و سرکوب راهپیمایی های مردم در مخالف با برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور، عده ای از راهپیمایان را زخمی کردند.

درهمین حال، سازمان های حقوق بشری حمله نیروهای رژیم آل خلیفه به تظاهرکنندگان و مراسم دینی را محکوم کردند و مقامات این رژیم را مسئول پیامدهای منفی این اقدام دانستند.

رژیم بحرین قرار است انتخابات پارلمانی را در این کشور برگزار کند اما احزاب و جمعیت های مخالف این انتخابات را برآورده کننده خواست و اراده مردم ندانسته و فاقد اعتبار می شمارند. احزاب و جمعیت های مخالف این انتخابات را تحریم کرده و از مردم خواسته اند تا در آن شرکت نکنند.