هشدار مفتی اهل سنت عراق درباره فتنه طایفه ای

مفتی اهل سنت و جماعت عراق هشدار داد، دستان بیگانه پشت فتنه طایفه ای و انفجارهای تروریستی در عراق قرار دارد.
شیخ مهدی الصمیدعی روز شنبه گفت: هدف از این فتنه، ضربه زدن به همه ملت عراق است. الصمیدعی افزود: عوامل فتنه با انفجار در حسینه ها و مساجد می خواهند به فتنه طایفه ای در کشور دامن بزنند که در این بین مردم مظلوم عراق ضربه می خورند. وی خواستار وحدت تمام مردم عراق در برابر این اقدامات شد که قتل و ویرانی را برای عراق به ارمغان آورده است. مفتی اهل سنت عراق هشدار داد که برخی کشورهای منطقه در متشنج کردن اوضاع امنیتی عراق نقش دارند و هدفشان دامن زدن به خشونت طایفه ای در این کشور است.   عدنان الدنبوس نماینده مجلس عراق از فراکسیون القائمه العراقیه نیز گفت: عراق در مرحله ای خطرناک قرار دارد به طوری که با دخالت عوامل داخلی و خارجی، خشونت طایفه ای به شکلی آشکار افزایش یافته است. الدنبوس افزود: فتنه طایفه ای که منطقه را فراگرفته است، پیامدهایی خطرناک برای اوضاع امنیتی عراق دارد. الدنبوس در ادامه، دستان بیگانه، تروریستها، بقایای رژیم سابق و نیز عملی نشدن سریع خواسته های مشروع مردم را از مهمترین عوامل تنش در عراق دانست. در انفجارهای چند روز گذشته در مناطق مختلف عراق، ده ها انسان بی گناه کشته و زخمی شدند.