بیش از ۷۰ درصد از صهیونیست ها مخالف تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ و تقسیم قدس اشغالی هستند.

به گزارش مسلم پرس به نقل از روزنامه صهیونیستی اسراییل هیوم، تحقیق انجام شده توسط مرکز امور اجتماعی قدس نشان می دهد که اکثریت اسراییلی ها در سرزمین های اشغالی مخالف کشور فلسطینی، تقسیم قدس اشغالی و تسلیم کردن منطقه کرانه باختری دره رود اردن هستند.

بر اساس این تحقیق، ۷۴.۳ درصد از صهیونیست های شرکت کننده در نظرسنجی در پاسخ به حمایت یا مخالفت از تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ اظهار کردند که با این مسئله مخالف هستند و تنها ۱۸.۲ درصد از آنها با این موضوع موافق بودند.

در قسمتی دیگر از این نظر سنجی همچنین درباره خروج اسراییلی ها از دره رود اردن سوال شده بود که ۷۴.۹ درصد مخالف تشکیل کشور فلسطینی بودند که ملزوم به خروج اسراییلی ها از دره رود اردن باشد.

این تحقیق در ادامه به مسئله تقسیم قدس پرداخته است که درصورت به سرانجام رسیدن این موضوع، بخشی از قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و بخش دیگر قدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین شناخته خواهد شد که طی آن ۷۶.۲ درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی اظهار کردند که مخالف تقسیم قدس اشغالی هستند و ۱۶.۲ درصد نیز با این موضوع موافق بودند