مردم یمن دراعتراض به پیشنهاد رئیس جمهور این کشور در صنعا تظاهرات کردند.

این تظاهرات در پنج مسیر در خیابان های صنعا، به درخواست کمیته ساماندهی تظاهرات مخالف دولت یمن برنامه ریزی شده بود که هدف از آن اعتراض به پیشنهاد رئیس جمهور یمن عنوان شد.
جنبش انصار الله در بیانیه ای تاکید کرد یپیشنهاد رئیس جمهور یمن تلاشی است برای از مسیر خارج کردن درخواست ملت و دور زدن آنها است.
این جنبش تاکید کرد بر موضع گیری های مردمی خود ادامه خواهد داد.
سخنگوی این گفت: موضع گیری انصار الله ایستادگی کنار ملت و حمایت از حقوق مشروع و عادلانه آن ها است.
" عبد ربه منصور هادی " رییس جمهور یمن به منظور برآورده کردن بخشی از درخواست های تظاهرکنندگان حوثی، ضمن برکنار کردن دولت، قول داد دولت وحدت ملی روی کار آورده و به منظور کاهش بهای بنزین و گازوییل، بخشی از یارانه های سوخت را که پیشتر قطع شده بود، احیا کند.