رهبر جبهه خلق ترکیه گفت: پس از شکست گروه های تروریستی در سوریه، رهبران گروه های تندروی تکفیری و بعثی عراق از سال قبل، پروژه ی ایجاد بحران در عراق را طراحی نمودند.

کمال کلیچ دارغلو رهبر جبهه خلق ترکیه " پس از شکست گروه های تروریستی در سوریه، رهبران گروه های تندروی تکفیری و بعثی عراق از سال قبل، نشست های متعددی را در امارات، ترکیه، قطر، لندن و اردن برگزار و پروژه ی ایجاد بحران در عراق را طراحی نمودند. در این نشست ها تصاحب بغداد پایان مرحله اول پروژه بوده و تا داعش موفق به سقوط بغداد نشود. مرحله دوم پروژه که حمایت آشکار کشورهای ذینفع در " تجزیه عراق " یا " سرکوب وسیع شیعیان " است، آغاز نخواهد شد. "
طبق گزارشات موثق موجود طرح انگلیسی – صهیونیستی در بحران عراق اهداف بلند مدتی را دنبال می کند. دفع تهدید مقاومت و افزایش امنیت اسرائیل، تجزیه عراق بر اساس ذخایر نفتی در شمال و جنوب و افزایش ابعاد و عمق جنگ شیعه و سنی از جمله این اهداف می باشد. که نقش ترکیه، اقلیم، عربستان، امارات و گروه های تروریستی توسط افسران MI۶ انگلیس تعیین و ضمانت های اجرایی لازم برای پای بندی همه این عناصر در طرح پیش بینی شده است.