کارشناس مرکز مطالعات سیاسی استراتژیک الاهرام تاکید کرد که آمریکا از نفت عراق چشم پوشی نخواهد کرد و داعش دستاویزی برای آمریکا جهت حضور در عراق است.

سعید اللاوندی، کارشناس مرکز مطالعات سیاسی استراتژیک الاهرام با محکوم کردن دخالت آمریکا در عراق تاکید کرد که آمریکا هیجگاه از عراق خارج نخواهد شد و این امری آشکار و عیان برای همه است. آمریکا از نفت عراق چشم پوشی نخواهد کرد و داعش دستاویزی برای آمریکا جهت حضور در عراق است و همانگونه که القاعده را دست آویزی برای دخالت در افغانستان قرار داد.