امروزه اسلام به عنوان دومین دین بزرگ در انگلیس به شمار می‌آید، به نحوی که تعداد مسلمانان انگلیس در سال ۲۰۱۰، حدود ۳ میلیون نفر برآورد شده است.