امام جمعه نجف اشرف در خطبه های نماز جمعه این هفته، فتواهای تکفیری که از سوی برخی عالم نما ها صادر می شود، را به شدت محکوم کرد.

[divide] "سید صدر الدین قپانچی" امام جمعه نجف اشرف، در خطبه های نماز جمعه این هفته تأکید کرد: فتواهای تکفیری که از سوی برخی عالم نماها صادر می شود و شامل تشویق به قتل و کشتار است، تنها برای شعله ور کردن جنگ میان شیعه و سنی است. وی با اشاره به فتوای شیخ عبدالملک السعدی خاطرنشان کرد: شیخ السعدی بیانیه ای صادر کرد که در آن به جنگ و کشتار و بذل جان و مال در درگیری های فلوجه و رمادی تشویق کرده بود و این بیانیه نه برای رهایی از داعش و القاعده، بلکه برای مقابله با نیروهای امنیتی که با تروریسم مبارزه می کنند، صادر شده است. امام جمعه نجف اشرف افزود: این فتواها در نهایت از سازمان القاعده که برپا کننده جنگ میان شیعه و سنی و ایجاد تفرقه است حمایت می کنند. قپانچی خاطرنشان کرد: ما در این بیانیه ها چیزی به عنوان محکومیت قتل افراد بی گناه و انفجارهای تروریستی مشاهده نمی کنیم و از افرادی مانند شیخ السعدی انتظار داریم به جای صدور چنین فتواهایی و به جای ایجاد ناآرامی و درگیری میان برادران مسلمان، وحدت را میان آنان ترویج دهند. گفتنی است شیخ عبدالملک السعدی، هفته گذشته طی بیانیه ای به تخریب دولت نوری مالکی،پرداخت.