دولت روسیه با انتشار گزارشی رسمی موارد گسترده نقض حقوق بشر در اوکراین را محکوم کرد.

[divide] به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت روسیه دوشنبه با انتشار گزارشی رسمی موارد گسترده نقض حقوق بشر در اوکراین را محکوم کرد.