" حامد کرزی " در نشست مشترک با " عبدالله عبدالله " و " اشرف غنی احمدزی " نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، درباره مسایل انتخابات گفتگو کرد.

[divide] "حامد کرزی " در نشست مشترک با نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درباره مسایل انتخابات گفتگو کرد. دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : دراین نشست که با حضور حامد کرزی رئیس جمهور ، "عبدالله عبدالله" و "اشرف غنی احمدزی" ، نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ، روئسای مجالس سنا و نمایندگان ، روئسای کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی و نیزرئیس دادگاه عالی افغانستان برگزارشد ، مسایل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. حامد کرزی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را موفقیت بزرگ برای افغانستان دانست. نامزدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری نیز دیدگاهها و پیشنهادات خودرا به کمیسیونهای انتخاباتی بیان کردند. مطابق نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، عبدالله عبدالله با کسب نزدیک به چهل وپنج درصد آرا پیشتاز است و اشرف غنی احمدزی با سی ویک ونیم درصد درجایگاه دومقرار دارد .قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیست وچهارم اردیبهشت ماه اعلام شود.