رئیس انتخابات افغانستان اعلام کرد که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده شود.
به گزارش رویترز، رئیس انتخابات افغانستان اعلام کرد که تاکنون و پس از شمارش حدود 80 درصد آرای اخذ شده، عبدالله عبدالله با کسب حدود 44 درصد آرا پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری این کشور است و پس از وی اشرف احمد غنی با کسب حدود 33 درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد.