در ادامه فشار سیاسی و امنیتی دولت نظام اخوانی حاکم بر مصر بر احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور، منابع امنیتی از دستگیری موسس جنبش ۶ آوریل این کشور خبر می‌دهند.

به نقل از الیوم السابع، منابع امنیتی مصری در فرودگاه قاهره تایید کردند که احمد ماهر موسس جنبش ۶ آوریل را هنگام ورود به قاهره دستگیر کردند. وی با هواپیمایی اتریش و این کشور به مصر باز می‌گشت.
نیروهای امنیتی مصری اتهامات ماهر را بر هم زدن امنیت عمومی عنوان کردند و تیمسار مجدی الیسری مدیر امنیت فرودگاه قاهره این واقعه را گزارش داده است. این گزارش حاکی است که مقامات عالی رتبه در دولت مصر دستور دستگیری این شخصیت مصری را صادر کرده اند.
جنبش ۶ آوریل که در دوره مبارک تاسیس شد نقش مهمی در پیروزی انقلاب مصر داشت اما پس از به قدرت رسیدن اخوانی‌ها در مصر و سیاست سرکوبی که آنها در پیش گرفتند، اعضای این جنبش نیز تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند.
گفته می‌شود که چنین سرنوشتی در انتظار دیگر احزاب و جریان‌های مخالف جماعت اخوان المسلمین است و رهبری کمیته سرکوب احزاب مخالف را خیرت الشاطر معاون رهبر این جماعت بر عهده دارد.