رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی سال 1948 تأکید کرد، تا پایان اشغال قدس و مسجد الاقصی چیزی نمانده است. [divide]
شیخ " رائد صلاح " در واکنش به تصمیم رژیم صهیونیستی برای زندانی کردن وی، اظهار داشت: من از این تصمیم بسیار خرسندم زیرا نقاب را از چهره سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی کنار زد و این مساله، نویدبخش آن است که نابودی رژیم اسرائیل، به امید خدا، نزدیک است. وی که بارها خطیب مسجد الاقصی بوده و تاکنون چندین بار به سبب دفاع از مسجد الاقصی در برابر تجاوزگری صهیونیست ها به زندان افتاده است، در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور رهبران جنبش اسلامی در اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ میلادی گفت: بازداشت و زندانی کردن مکرر ما نخواهد توانست از عزم و ایستادگی ما کم کند. رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ میلادی بر رویکرد ثابت خود تاکید کرد و گفت که محاکمه یا زندانی شدن وی تاثیری بر این رویکرد نخواهد داشت و خللی در عزم و اراده اش وارد نخواهد کرد. شیخ رائد صلاح تاکید کرد: من همانند گذشته بار دیگر تکرار می کنم که خون و جانم را فدای مسجد الاقصی خواهم کرد. رئیس جنبش اسلامی در اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ میلادی در پایان نوید داد: من اطمینان دارم که تا چند سال آینده با پایان اشغال قدس و مسجد الاقصی، لبخند بر لبان همه ما خواهد نشست.