یکی از رهبران انقلابی یمن بر ضرورت شکل گیری قاعده سیاسی جدیدی در کشور تاکید کرد تا بتواند از تغییرات سیاسی حمایت کند.
"محمد القاهری"  گفت: باید قاعده سیاسی جدیدی در یمن شکل گیرد تا بتواند از تغییرات سیاسی در دوران انتقالی حمایت کند ، گفتگوهای ملی به نتیجه برسد و حاکمیتی غیر نظامی در کشور حکمفرما شود. این فعال انقلابی، احزاب فعلی کشور را شکست خورده خواند و تصریح کرد: این احزاب پیش از انقلاب، کشور را به  سوی پرتگاه کشاندند و پس از انقلاب نیز جز ناکامی های ارمغانی نداشتند. القاهری، افزود: در زمان حاضر کشور، خلاف اهداف انقلاب در حرکت است؛ فهرست 40 نفره شرکت کننده در گفتگوها، نماینده نیروهای مخالف نیستند، زیرا الحوثی ها، جنبش جنوب و جوانان انقلابی نماینده ای در این گفتگوها ندارند و همه اعضای شرکت کننده از حزب کنگره و تشکل دیدار مشترک هستند. وی در ادامه گفت: این گفت وگوها تنها تکیه گاهی که دارد، حمایت بیگانگان است؛ اگر شرایط اینگونه پیش رود گفتگوهای ملی مشروعیت و جایگاه مردمی و انقلابی خود را از دست خواهد داد. محمد القاهری در پایان تاکید کرد: از زمان تشکیل دولت وفاق، سهمیه بندی قدرت به عنوان بنیان حاکمیت میان کنگره خلق، احزاب دیدار مشترک و نهادهای محلی تقسیم شد؛ در حالی که مردم می خواستند انتقال قدرت در عرصه مردمی رخ دهد تا چهره های حاکم عوض شوند و عرصه سیاسی جدیدی در کشور شکل گیرد.