مقتدا صدر رئیس جریان صدر در عراق اعلام کرد که تمام دفاتر سیاسی خود را در عراق بسته است و دیگر فعالیت سیاسی نخواهد داشت.
رسانه های عراقی اعلام کردند، مقتدا صدر رئیس جریان صدر در عراق اعلام کرد که تمام دفاتر سیاسی خود را در عراق بسته است و دیگر فعالیت سیاسی نخواهد داشت.