زنان غیر مسلمان بسیاری از کشورهای مختلف در این روز با گذاشتن روسری و مقنعه حق آزادی زنان مسلمان را محترم می‌شمارند.
به گزارش جبهه جهانی مستضعفین،اول فوریه به عنوان روز جهانی حجاب نا‌م‌گذاری شده است. در این روز زنان غیر مسلمان و حتی مسلمانانی که بطور معمول حجاب ندارند به استفاده از روسری دعوت می‌شوند. روز جهانی حجاب از سویی این امکان را برای همگان فراهم می‌کند تا بیشتر روی این موضوع تفکر کنند و از سوی دیگر حق آزادی زنان مسلمان را یادآور می‌شود. زنان بسیاری از کشورهای مختلف در این روز با گذاشتن روسری و مقنعه تجربه متفاوتی را درک میکنند.