تلویزیون فرانسه روز پنج شنبه بدون نام بردن از مکان خاصی مدعی شد: در منطقه خاورمیانه آزمایش هسته ای انجام شده است.