یکی فعال سیاسی بحرین گفت: روش اداره بحرین از سال ها پیش بر مبنای نادرست قرار داشته و این کشور هم اکنون به تغییرات ریشه ای و اصول و مبانی جدید نیاز دارد.
"جعفر العلوی" از رهبران حزب عمل اسلامی بحرین عصر دوشنبه اظهار داشت: رژیم آل خلیفه برای ادامه کشتار، سرکوب و نقض حقوق بشر دلایل خاص خود را دارد و بر اساس همین دلایل است که برای سفر گزارشگر بین المللی حقوق بشر به کشور سهل انگاری می کند؟ وی افزود: صدور گاه و بیگاه احکام ظالمانه در حق رهبران مخالف و دهها جوان به اتهام های واهی و ادامه سرکوب تظاهرات های مسالمت آمیز در بحرین بیانگر این است که رژیم آل خلیفه توانایی درک صحیح اوضاع را ندارد و می خواهد با مذاکره، تروریسم موجود و نقض گسترده حقوق بشر را در بحرین قانونی کند. العلوی خاطرنشان کرد: بسیاری از گروه ها، احزاب سیاسی و مردم بحرین با سیاست های رژیم آل خلیفه کاملا مخالف هستند، زیرا این رژیم خواست های معقول شهروندان را نادیده گرفته و به دنبال راهکارهای امنیتی مبتنی بر سرکوب، بازداشت و حملات علیه انقلابیون است.   وی در ادامه درخصوص اتهاماتی که به چند جوان روستای الستره وارد شد و آنها بر اساس آن به پانزده سال حبس محکوم شدند، گفت: اتهام این جوانان، حمله به گشتی پلیس بود، صرف نظر از درست یا نادرست بودن این اتهام، آیا جوانان به این گشتی در پادگان یا مرکز پلیس حمله کردند؟ "چرا گشتی ها از مرز وظایف خود فراتر رفته و به مناطق مسکونی وارد شده و به خانه های مردم  حمله می کنند و زنان و کودکان را می ترسانند و گلوله های ساچمه ای و گازهای سمی به منازل و تجمع های مسالت آمیز شلیک می کنند که به خاطرشلیک بمب های دستی گازی به منازل مسکونی، برخی مردم در خواب کشته شدند؟"   وی ادامه داد: آیا  وظیفه گشتی های پلیس بحرین، تصادف عمدی با زنان و کودکان و زیر گرفتن عمدی شهروندان است؟ العلوی افزود: همه این احکام ظالمانه و غیرقانونی است و متاسفانه قوانین ابزاری در دستان رژیم آل خلیفه است تا هر زمان که خواست بر اساس منافعش از آن استفاده کند.