انجمنی آمریکایی متشکل از ۵۰۰۰ استاد دانشگاه، حمایت خود را از تحریم دانشگاه ها و دانشکده های اسرائیل اعلام کردند.
اعلام تصمیم این انجمن آمریکایی برای تحریم آکادمیک رژیم اسرائیل، به انزوای بیشتر آن در سطح جهان به علت شیوه تعامل با فلسطینی ها منجر می شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز دراین باره نوشت که اعضای انجمن مطالعات آمریکا نیز در همه پرسی اینترنتی، با تصمیم تحریم اسرائیل از نظر آکادمیک موافقت کردند. این انجمن آمریکایی در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم تحریم برای اعلام همبستگی با دانشمندان و دانشجویان محروم از آزادی آکادمیک صورت می گیرد. این انجمن همچنین اعلام کرد که تصمیم دارد که آزادی بیشتری به همه دانشجویان از جمله دانشچویان فلسطینی بدهد. براساس این بیانیه، اسرائیل قوانین بین المللی و مصوبه های سازمان ملل را نقض می کند و سیاست های رژیم اشغالگر اسرائیل، تاثیر منفی بر دانشجویان و اساتید فلسطینی می گذارد و وضعیت به حدی است که موسسات آموزش عالی اسرائیل، به طرفی در سیاست های این رژیم تبدیل شده اند که حقوق بشر را نقض می کنند. به نوشته الوطن، تلاش هایی درغرب برای منزوی کردن اسرائیل وجود دارد که مورد توجه رژیم اسرائیل قرار گرفته است؛ اما خطر بزرگ تری که این رژیم را تهدید می کند، درخواست هایی است که برای تحریم اقتصادی این رژیم صورت می گیرد و از آنجایی که اسرائیل روابط تجاری مستحکمی با اروپا دارد، درنتیجه این درخواست ها، هفته گذشته، یکی از شرکت های هلندی به نام ویتنس، همکاری با شرکت آب در سرزمین های اشغالی را متوقف کند. براساس این گزارش ، تصمیم این انجمن آمریکایی برای تحریم آکادمیک اسرائیل در شرایطی اتخاذ شده است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه ای اعلام کرده است که موضع دولت وی مبتنی بر تحریم شرکت های اسرائیلی و دیگر فعالیت های اسرائیلی ها در اراضی اشغال شده است، اما تحریم فقط در خود "اسرائیل " نیست. علیرغم موضع مخالف "انجمن اساتید دانشگاهی آمریکا" که 48 هزار عضو دارد، با تحریم های آکادمیک اسرائیل، اما اعمال فشار درزمینه تحریم های آکادمیک ، حاصل و ثمره طرحی گسترده تر ضد اسرائیل است که جنبش موسوم به "بی دی اس" آن را درپیش گرفته و خواهان تحریم اسرائیل مشابه با تحریم های اعمال شده علیه آفریقای جنوبی در دهه هشتاد قرن گذشته شده است.