هنوز از توافق احزاب سیاسی تونس برای انتخاب نخست وزیر دولت انتقالی زمان زیادی نگذشته است که اختلافات دوباره بر سر میزان صلاحیت" مهدی جمعه" شدت گرفته و توانایی او برای انجام ماموریتی زیر سوال رفته است.
تونس، " مهدی جمعه " مهندس مکانیک و متخصص صنایع برای به عهده گرفتن پست نخست وزیری دولت انتقالی معرفی شده و به طور مستقیم به هیچ حزبی وابستگی ندارد؛ اما مخالفان او را به دلیل فعالیت در دولت ائتلافی به رهبری جنبش " النهضه "، وابسته به این حزب برمی شمرند. " منجی الرحوی " عضو ارشد جبهه ملی مخالف با اشاره به اینکه از مهدی جمعه شناختی نداریم اما به دلیل اینکه وزیر صنایع دولت النهضه بوده او را از لحاظ سیاسی وی را ان جنبش نزدیک می دانیم افزود: از توان او برای اداره مرحله بعد اطمینان نداریم. زیرا حتی اگر به طور مستقل عمل کند، النهضه مانع کار وی خواهد شد. دولت موقت چندین وظیفه خواهد داشت که بارزترین آنها حل و فصل مسائل سیاسی است که مستلزم توافق همه طرف ها برای موفقیت مرحله انتقالی است، اجرای نقشه راه و پرداختن به پرونده اقتصادی از دیگر ماموریت های مهم مهدی جمعه خواهد بود. سروسامان دادن به اوضاع امنیتی هم مسئله مهم دیگری است که اداره همه این مسائل از عهده یک شخص سیاسی و باکفایت و دارای ویژگی های خاص برخواهد آمد. در همین راستا " منذر ثابت " نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی تونس می گوید: مهدی جمعه دارای خصوصیات کسی که بتواند نیروهای مختلف ملی را از تمام طیف های اجتماعی و سیاسی واقتصادی گرد هم آورد، نیست. ثابت معتقد است تاکنون مناقشه فقط بر سر مطرح کردن یک نام بوده و برنامه هایی که قرار است در شرایط اقتصادی و اجتماعی دشوار کنونی اجرایی شود از نظر دور مانده و لغزش شورای ملی در برابر ماموریت اصلی اش که تدوین قانون اساسی است مزید برعلت شده است. با توجه به شرایط کنونی توان نخست وزیر جدید برای توفیق یافتن در رهبری کشور و احتمال تعامل با همه طرف ها در ابهام قرار دارد، بخصوص که شاخص ها نشانگر دشوار بودن مرحله آینده تونس هستند، اینده ای که قرار است در آن یک دولت فن سالار تشکیل شود.