رئیس جنبش جامعه مسالمت جوی الجزای، ر با بیان این که قانون اساسی، مساله ای سیاسی است، خاطر نشان کرد: همه جریان های سیاسی باید در این بررسی ها و مذاکرات مربوط به آن مشارکت داشته باشند تا قانون اساسی فراخور الجزایر تدوین شود نه این که قانونی سلیقه ای مناسب دیدگاه شخصی خاص یا کمیته فنی حقوقدانان تهیه شود.

" ابوجره السلطانی " روز جمعه تاکید کرد: جنبش جامعه مسالمت جوی الجزایر تلاش دارد که احزاب جریان اسلامی در الجزایر اعم از جنبش النهضه و جنبش الاصلاح و دیگر گروه ها را گرد هم بیاورد به همین سبب از همه گروه های اسلامی می خواهیم به این دعوت نگاهی مثبت داشته باشند.

رئیس جنبش جامعه مسالمت جوی الجزایر علت خودداری از نامزد شدن برای رهبری جنبش در دوره جدید را گشودن مجال برای مشارکت دیگران اعلام کرد.

السلطانی اظهار داشت: من برای کناره گیری از ریاست جنبش اعلام آمادگی کامل کردم تا بتوانم برای امور دیگر فراغت پیدا کنم و در عین حال مجال برای گردش مسئولیت به صورت مسالمت آمیز و دموکراتیک و به شیوه شورای داخلی در کنگره حزب فراهم شود.

وی افزود: ما در شرایط دشواری کار می کردیم، به عنوان مثال کشور تا سال ۲۰۱۱ در شرایط اعلام حالت " فوق العاده " به سر می برد و این به آن معنی است که آزادی کامل فراهم نبود و حاشیه مانور بسیار ناچیز بود.

السلطانی در ادامه گفت: در ائتلاف ریاست جمهوری و کابینه و پارلمان شرکت کردیم و در ارزیابی های کلی به این نتیجه رسیدیم که این مشارکت تشریفاتی است و جایگاه واقعی که در عرصه سیاسی داریم را بازتاب نمی دهد. به همین سبب کنگره جنبش، مذاکرات و ارزیابی های متعددی را در دستور کار قرار داد و تصمیم گرفتیم از ائتلاف ریاست جمهوری خارج شویم و ارتباطمان را با جبهه آزادیبخش ملی و جمعیت ملی دموکرات قطع کرده، از کابینه خارج شویم.

وی اتخاذ این تصمیم را مربوط به بعد از تقلب در انتخابات روز دهم ماه می گذشته عنوان و خاطرنشان کرد: اراده و خواست ملی تغییر داده شد و نتایج انتخابات به گونه ای بود که بازتاب دهنده قدرت غیرواقعی احزابی بود که فاقد آن قدرت بودند زیرا انتخابات شفاف و سالم و معتبر نبود.

رئیس جنبش جامعه مسالمت جوی الجزایر با اشاره به این که این جنبش در نشست روز جمعه، برای ده سال آینده راهبرد تعیین خواهد کرد، پیش بینی کرد که در زمینه رویکرد جنبش و رهبری آن نیز تصمیم گیری شود تا جنبش بتواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و به مردم رجوع کند تا خواسته های مردم را برجسته کند.