وزیر اطلاع رسانی سوریه تأکید کرد، بشار اسد در دوره انتقالی این کشور را به عنوان رئیس جمهور هدایت خواهد کرد.
" عمران الزعبی " تأکید کرد: در صورت رسیدن به توافق در نشست ژنو ۲، بشار اسد رئیس جمهور باقی خواهد ماند و دوره انتقالی را هدایت خواهد کرد. این نشست قرار است در ژانویه برگزار شود. خبرگزاری سوریه به نقل از الزعبی تأکید کرد: اگر طرفی فکر می کند که ما برای تحویل کلیدهای دمشق به مخالفان در ژنو ۲ شرکت می کنیم، دلیل برای حضور آن طرف در این نشست وجود ندارد. وی افزود: بشار اسد تصمیم گیرنده است و اگر به مرحله انتقالی رسیدیم او(اسد) هدایتگر این مرحله است و رئیس جمهور باقی می ماند.