دبیرکل اتحادیه کل مشاغل تونس با برشمردن تحولات داخلی کشورش بر این باور است که تونس وارد مرحله خطرو فروپاشی شده است.
حسین العباسی در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه کنگره اتحادیه مشاغل استان سلیانه گفت: بحران در تونس صد درصد سیاسی است و ما وارد مرحله خطر و فروپاشی شده ایم. وی هشدار داد چنانچه این وضعیت ادامه یابد؛ شبخ تروریسم و خشونت و هرج و مرج و ورشکستگی بر کشور سایه خواهد افکند. اما وی همزمان پیش بینی کرد که گفت وگوی ملی بین دولت و مخالفان به موفقیت برسد و درنتیجه امکان خارج کردن کشور از بحران سیاسی بیش از سه ماه اش وجود دارد. به گزارش روزنامه العرب، العباسی گفت: میزان اعتماد ملت تونس به گفت وگوی ملی به ۷۷ درصد افزایش یافته است و بسیاری از دوستان تونس آمادگی خود را برای کمک به این کشور به شرط حل بحران سیاسی ابراز داشته اند. وی افزود: گفت وگوی ملی با وجود موانع به موفقیت خواهد رسید و همه طرف ها باید به این امر واقف باشند و سازمانهای ملی چهارگانه ناظر بر گفت وگوی ملی همه حقایق را به ملت تونس خواهند گفت. گفت وگوی ملی بین دولت و مخالفان برای انتخاب یک شخصیت ملی به عنوان نخست وزیر دولت آتی به علت پافشاری جنبش نهضت اسلامی بر نامزد سیاسی خود احمد المستیری ۸۸ ساله و مخالفت این حزب با بحثو گفت وگو برسر هرگونه اسم دیگری به بن بست رسید. این امر باعثشد که العباسی در پنجم ماه گذشته میلادی تعلیق گفت وگوی ملی را اعلام کند. ناظران می گویند که صبر شهروندان تونس تمام شده است و از دولتی که نتوانسته حداقل انتظارات آنها را برآورده کند، ناامید شده اند و آمدن به خیابان و تظاهرات تنها راه باقی مانده آنها برای برون رفت از بحران است چرا که گفت وگوی ملی در حل اوضاع و لجبازی حزب حاکم به جایی نرسید. برخی از مخالفان و فعالان در شبکه های اجتماعی در اینترنت از تداوم تسلیم بودن اتحادیه مشاغل و سازمان های ناظر بر گفت وگوی ملی در برابر جنبش نهضت اسلامی و بازی این جنبش درکسب فرصت و عدم تعیین یک جدول زمانی دقیق برایش به منظور التزام به توافقات انتقاد کردند.