فعال سیاسی عربستانی با اشاره به ناتوانی دولت سعودی در برابر گسترش اعتراضات تأکید کرد، تغییرات سیاسی در این کشور اجتناب ناپذیر است.

" علی الاحمد " روز یکشنبه گفت: دیر یا زود انقلابی بزرگ در عربستان آغاز خواهد شد، و تغییرات سیاسی مهمی به علت گسترش اعتراضات و تداوم بازداشت و سرکوب مردم حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به ناتوانی رژیم حاکم در برابر گسترش اعتراضات افزود: من معتقدم که اگر تظاهرات گسترده ای در سراسر عربستان به صورت متوالی مثلاً ۱۰ روز برگزار شود، رژیم حاکم فروخواهد ریخت.

علی الاحمد با اشاره به محاکمه " الخضر " استاد دانشگاه " القصیم " و عضو مرکز حقوق مدنی و سیاسی «حسم» اظهار داشت: الخضر نباید محاکمه شود، بلکه وی به دلیل اینکه از برجسته ترین کارشناسان علم فقه تطبیقی است باید از او تقدیر کرد.

این فعال سیاسی عربستانی ادامه داد: الخضر و امثال وی دیدگاه هایی جدید و مغایر با دیدگاه های رژیم حاکم دارند؛ این افراد خواستار تقسیم درآمدهای به دست آمده از منابع ملی و مشارکت مردم در قدرت هستند به همین دلیل رژیم حاکم آنها را برای خود خطرناک می داند.

وی افزود: الخضر خواهان برقراری عدالت در عربستان است و با سیاست های حاکم مخالف است، زیرا این سیاست ها مغایر با اسلام است؛ به عبارت دیگر اقدامات نظام حاکم غیراسلامی است.