"اخضر ابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه وارد ایران شد.