یک پایگاه آمریکایی، برنامه هسته ای رژیم صهیونیستی را بدترین راز جهان توصیف کرد.
" تروثاوت " در گزارشی تأکید کرد، برنامه هسته ای رژیم صهیونیستی به دلیل محدودیت هایی که مانع از بررسی علنی آن می شود، به عنوان بدترین راز جهان توصیف شده است. این پایگاه افزود: راکتورهای هسته ای " اسرائیل " معروف به " دیمونا " از شش طبقه زیر زمین تشکیل می شود که مخصوص چندین فعالیت مانند استخراج پلوتونیوم، تولید تریتیوم، و لیتوم برای استفاده در سلاح هسته ای است. این پایگاه آمریکایی خاطرنشان کرد که این رژیم تاکنون معاهده منع گسترش سلاح هسته ای را که برای جامعه بین الملل حق بازرسی و نظارت قائل می شود، امضا نکرده است؛ بنابراین هیچ نظارت خارجی بربرنامه هایش وجود ندارد. تروثاوت تأکید کرد: طرح مجهزسازی اسرائیل به سلاح هسته ای حتی پیش از تشکیل این رژیم یعنی مدت کوتاهی پس از اقدام آمریکا در حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی آغاز شد، این در درحالی است که اسرائیل، در سال ۱۹۶۷ تدابیر لازمی را برای آغاز طرح توسعه هسته ای خود اندیشیده بود. این پایگاه افزود: توافق محرمانه ای میان گولدا مائیر نخست وزیر وقت اسرائیل و ریچارد نیسکون رئیس جمهوری اسبق امریکا بر اساس سیاست " نپرس و به کسی نیز چیزی نگو " امضا شد؛ به گونه ای که اسرائیل با پنهان کاری و متعهد شدن امریکا به تظاهر در ندانستن آن، با حفظ قدرت هسته ای خود موافقت کرد. تروثاوت خاطرنشان کرد: مردخای وانونو یکی ازکارشناسان هسته ای این رژیم، در سال ۱۹۸۶ جزئیات برنامه هسته ای اسرائیل را دریک نشریه بریتانیایی توضیح داد که به دنبال آن، به ۱۸ سال حبس محکوم شد و بیش از یازده سال را در حبس انفرادی گذراند. این پایگاه آمریکایی افزود که ادامه سیاست " نپرس و به کسی چیزی نگو " درباره مساله ای که جایگاه ویژه ای در برقراری امنیت جهانی دارد، قانونا و اخلاقا هیچ خدمتی به جهان نمی کند؛ زیرا با ادامه امتناع این رژیم از اذعان به داشتن سلاح های هسته ای یا حتی تولید مواد برای ساخت سلاح هسته ای، موافقت این رژیم با نظارت بر سلاح خود یا مسائل دیپلماتیک مربوط به مسائل هسته ای بسیار دشوار و یا محال خواهد بود. این پایگاه تاکید کرد: به همین دلیل اجرای طرح عاری سازی خاورمیانه از سلاح هسته ای محال است، زیرا این هدفی است که محافل بین المللی برای محقق شدن آن باید درباره این سلاحها جهان را بازخواست کنند واسرائیل نیز باید هم اکنون بدان پاسخ دهد.