جنبش النهضه اسلامی به عنوان رهبر ائتلاف حاکم در تونس رقبای سرسخت مخالف خود از جمله سکولارها را در دامی سیاسی انداخته است که خارج شدن از آن دشوار است.
در حالی که مخالفان انتظار داشتند که " طرح گفت وگوها " زیر نظر اتحادیه کل مشاغل برای برون رفت از بحران شدید تونس توسط جنبش النهضه اسلامی امضا شود، اما این جنبش با زیرکی با افزایش بندی به این طرح، مخالفان را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. به نوشته روزنامه العرب چاپ لندن، پیش از اینکه راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه اسلامی تونس با اکراه طرح گفت وگوها را بپذیرد، دبیرکل اتحادیه کل مشاغل مجبور شد که چندین نشست را با الغنوشی برگزار کند تا بتواند از وی درخصوص طرح نقشه راه امضا بگیرد اما رئیس جنبش النهضه اسلامی که به تغییر مواضع و زیرکی سیاسی مشهور است، تنها بعد از اضافه کردن عبارت " جنبش النهضه گفت وگو درباره نقشه راه را براساس قاعده آن می پذیرید " آن را امضا کرد. در واقع جنبش النهضت اسلامی به جای امضای طرح گفت وگوها، " گفت وگو درباره این طرح " را پذیرفته در حالی که مخالفان خیال می کردند که این جنبش طرح آنان را پذیرفته است. یکی از کارشناسان حقوقی در همین رابطه اظهار داشته است: می توان از عبارت " براساس قاعده آن " تفسیرهای حقوقی و سیاسی زیادی کرد و کمترین آن این است که جنبش النهضه اسلامی " گفت وگو برای گفت وگو درباره نقشه راه را به طور کلی می پذیرید و نه گفت وگو درباره اجرای مفاد آن را ". به نظر می رسد که جناح مخالفان به این دام توجهی نداشته یا برای پرهیز از هرگونه پیچیدگی در فضای سیاسی ملتهب از آن چشم پوشی کرد. تونسی ها امید زیادی به این گفت وگوها که برمبنای درست استوار نیست، ندارند و این نشان می دهد که آنها از خود جناح مخالفان شکننده و متزلزل هوشیارتر هستند. در تایید اینکه جنبش النهضت اسلامی " گفت وگو برای گفت وگو درباره نقشه راه " را امضا کرده است و نه اجرای مفاد آن باید به نوشته های خود الغنوشی در صفحه اش در یکی از شبکه های اجتماعی اشاره کرد که در آن آورده است: جنبش به نقشه راه متعهد نیست بلکه طرح اتحادیه کل مشاغل تونس را امضا کرده است و این همان تاکید و گفته جنبش النهضت درپاسخ به طرفدارانش است که اعتراض خود را علیه امتیازدهی این جنبش بیان کردند.