مردم شهر ریاض با شعار " دادگاه امنیتی اعتبار ندارد "، در اعتراض به محاکمه شیخ " سلیمان ناصر العلوان " تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان عربستانی شعارهایی در مخالفت با وزارت کشور سر دادند و بر توقف فوری محاکمه شیخ العلوان تاکید کردند. پایتخت نشینان با تاکید بر اینکه بازداشت شدگان برای مردم عربستان " خط قرمز " هستند، آزادی آنان را خواستار شدند. دادگاه کیفری ریاض، العلوان را به خاطر متهم کردن قضات به " ترجیح دادن اطاعت از حاکم بر اطاعت از خداوند " و به کار بردن توصیف " آخوندهای درباری " برای شیوخ سعودی و دیدار وی با خانواده های برخی از زندانیان، به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.