یکی از اختراعات بشر ساخت آسیاب آبی بوده است یکی از بزرگترین آسیاب‌های آبی موجود که هنوز قبل دیدن است در روستای لکسی ایرلند قرارگرفته است.