شاید باغ وحشی که می بینید از این لحاظ در دنیا تک باشد.کارگران باغ وحش با قرار دادن توریست ها و علاقمندان داخل قفس آهنی روی ماشین ، آن ها را به میان شیرهای خشمگین در منطقه کریس چرچ در نیوزیلند می برند.اینجا جایی است که انسان و حیوان با مدلی دیگر چشم در چشم می شوند!