معاون حزب حرکت ناسیونالیست ترکیه با انتقاد از سیاست‌های دولت اردوغان تأکید کرد: حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست داخلی و خارجی به بن بست رسیده و اردوغان با گردن کلفتی توخالی اینک اسیر اظهارات قبلی خود شده است.
درترکیه، در پی عقب‌نشینی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از اجرای طرح حمله به سوریه، برخی کشورهای حامی حمله به سوریه نیز عقب‌نشینی کردند. به رغم این «احمد داوداوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت که قرار دادن سلاح‌های شیمیایی از سوی دولت بشار اسد تحت نظارت بین المللی باعثعقب نشینی ترکیه از مواضع خصمانه دولت آنکارا در قبال سوریه و دولت بشار اسد نخواهد شد. این موضع خصمانه و جنگ طلبانه داوداوغلو به عنوان موضع رسمی دولت آنکارا با واکنش محافل سیاسی و احزاب مخالف دولت روبرو شد.دولت اردوغان در سیاست داخلی و خارجی به بن‌بست رسیدگورسل تکین معاونحزب جمهوریخواه خلقدر گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: طرح روسیه و پذیرش آن از سوی اوباما و دیگر متحدانش حزب حاکم عدالت و توسعه و دولت اردوغان را در تنگنا قرار داد. وی با اشاره به ورشکستگی سیاست‌های دولت اردوغان تصریح کرد: حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست داخلی و خارجی به بن بست رسید، زیرا اردوغان به جای منافع کشورش به منافع حزب عدالت و توسعه می اندیشد. اردوغان تنها در راستای منافع حزب حرکت می کند. وی به دنبال متحدی برای جنگ صلیبی در جهان اسلام می گردد و با ذهنیت نابودی جهان اسلام حرکت می کند. اما مردم ترکیه باید در مقابل این ذهنیت بایستند.ترکیه باید با ایران و روسیه همکاری کندآقایشکری الک داغ سفیر سابق ترکیهنیز در گفتگو با خبرنگار فارس با تاکید بر اینکه حمله به سوریه بیش از آنکه مسئله را حل کند، مسئله ساز خواهد شد، در ادامه افزود: تحویل سلاح‌های شیمیایی برای ممانعت از حمله آمریکا ایده بسیار خوبی است. در اینجا آمریکا و ترکیه با روسیه و ایران روبرو هستند. اگر قرار است راه حلی پیدا شود، ترکیه باید با ایران و روسیه همکاری کند. بدون این همکاری پیدا کردن راه حل برای بحران سوریه غیرممکن است.آمریکا در فکر دوره بعد از اسد استآقایاوکتای اوزتورکمعاونحزب حرکت ناسیونالیستهم در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: اصرار اردوغان بر موضع حمله به سوریه نوعی گردن کلفتی محسوب می شود. وی با تاکید بر اینکه اردوغان از بحثمداخله نظامی در سوریه به عنوان ابزار تبلیغات انتخاباتی استفاده می کند، در ادامه افزود: هر چه به انتخابات نزدیک می شویم دست اردوغان خالی تر می شود. من تا به امروز چنین ماجراجویی هایی را ندیدم. امروز کسانی در راس دولت هستند که دولتمرد نیستند و این برای ترکیه مایه تاسف است. وی درباره مسئله سوریه نیز تصریح کرد: آمریکا در فکر دوره بعد از بشار اسد است. اما چون می بیند که نمی‌تواند بر دوره بعد از بشار اسد حاکم باشد، لذا اسد را به مخالفانش ترجیح می دهد. اما اردوغان با گردن کلفتی توخالی اینک اسیر اظهارات قبلی خود شده و برای تحقق آن دست و پا می زند.