رئیس کمیسیون سیاست خارجی در مجلس دومای روسیه تأکید کرد، مهلت اعلام شده از سوی آمریکا برای تحویل سلاح شیمیایی سوریه به ناظران بین المللی امکانپذیر نیست.
" الکسی پوشکوف " تأکید کرد: مطالبات واشنگتن درباره قرار گرفتن سلاح شیمیایی سوریه تحت نظارت یبن المللی طی ۲ یا ۳ هفته غیر حرفه ای است. " روسیا الیوم " به نقل از بوشکوف نوشت: در سوریه حداقل ۴۲ انبار وجود دارد که اکنون برخی از این مخازن در مناطق درگیری قرار دارد. این مسئول روس با اشاره به حمایت کشورهای مجموعه " بریکس " از طرح روسیه تأکید کرد: آمریکا نمی تواند به تنهایی برای دنیا تصمیم های سیاسی اتخاذ کند. و اوباما باید از این مسائل عبرت بگیرد.