روز یکشنبه مدیر اداره امنیت شمال سینا امروز اعلام کرد، اعضای یک شبکه جاسوسی صهیونیستی در این منطقه دستگیر شدند.