" پاتریک کاکبرن " در مطلبی در روزنامه " ایندیپندنت نوشت " هر واکنش اغراق آمیز در قبال حملات موجب ایجاد دستگاه‌های امنیتی بزرگی می‌شود که قدرت بی‌حد و اندازه خود را ضد افراد بیگناه به کار می‌برند.
کاکبرن افزود: از نظر عاملان حمله بوستون، واکنش آمریکا به این موضوع پیروزی این عملیات را رقم می زند. حمله یازدهم سپتامبر به عنوان یک عملیات تروریستی موفقیت آمیز بود زیرا موجب شد آمریکا وارد جنگهایی فاجعه آمیز در افغانستان و عراق شود و به این کشور مجوز داد افراد را بدون محاکمه شکنجه و زندانی کند. این عملیات همچنین آزادی‌های مدنی را در آمریکا محدود کرد و موجب شد دستگاه امنیتی بزرگ و پرهزینه ای به وجود بیاید.
این نویسنده انگلیسی خاطرنشان کرد: یکی از نتایج انفجارهای آمریکا افزایش احساس ناامنی بین آمریکای‌ها، و در نتیجه افزایش حمایت مردم این کشور از کسی است که فکر می‌کنند می تواند امنیت گمشده را به آنان باز گرداند.
کاکبرن با اشاره به تشدید تدابیر امنیتی پس از حادثه بوستون هشدار داد: ترس به وجود آمده در نتیجه حملات بوستون موجب افزایش دستگاه‌های امنیتی و اعطای قدرت بیشتر به آنها و هدف قرار گرفتن انسانهای بیگناه می‌شود.