در جریان جنگ های داخلی در پرو در سال 1988 نزدیک به 15000 تن در منطقه چاکا ناپدید شدند. به تازگی بقایای اجساد تعدادی از آنها در یک گور دسته جمعی پیدا شده است.