سالن سینما، تئاتر، موسیقی و… با ظرفیت ۲۵۰۰ نفر از سال ۱۹۳۱ تا سال ۲۰۰۴ اداره می شد که از سال ۲۰۰۴ متوقف شده و رو به ویرانی رفته است. شهرداری شهردیترویت ماه گذشته اعلام ورشکستگی کرد.