وزیر خارجه عربستان اذعان کرد که کشورش مبالغ هنگفتی را در جریان انقلاب و همچینن بحرانهای اخیر مصر هزینه کرده است.
" سعود الفیصل " در گفت وگو با فاکس نیوز تأکید کرد: عربستان قبل و بعد از انقلاب مصر و پس از برکناری مرسی برای حمایت از مصری ها در مقابل بحران سیاسی و رکورد اقتصادی خفقان آور، کمکهای مالی زیادی به این کشورکرده است. وی افزود: هرآغازی پایانی دارد؛ کمک های مالی عربستان نیز به عنوان هدیه و قرض به مصر بود اما نباید تا بی نهایت ادامه داشته باشد. سعود الفیصل ادامه داد: بنابراین به دولت مصر پیشنهاد می کنم هرچه سریعتر برای یافتن راهکارسریع، و گرفتن وام با صندوق بین المللی پول مذاکره کند. سعود الفیصل تأکید کرد: نباید کمک مالی عربستان به مصر زیان وارد کند.