نویسنده عربستانی با لحنی ملتمسانه از رئیس جمهوری آمریکا خواست که به سوریه حمله کند.
" ناصر الصرامی " در مقاله ای در روزنامه " الجزیره السعودیه "، با لحنی آکنده از التماس از " باراک اوباما " خواست که به سوریه حمله کند. الصرامی خطاب به اوباما گفت: جناب آقای رئیس جمهور! این آخرین فرصت ِشما برای موفقیت در تاریخ است و شما باید با این حمله به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکایی ِآفریقایی الاصل خودتان را اثبات کنید. الصرامی افزود: به ما گفتید که سلاح شیمیایی ضد منافع شما و امنیت ملی آمریکا است و این بدان معناست که تصمیم جنگ و واکنش به این حمله، ممکن است بلافاصله از سوی شما اتخاذ شود، تصمیم گیری برای حمله به سوریه از اختیارات شما است؛ سلاح شیمایی در سوریه خط قرمز است؛ جناب رئیس جمهور چراغ خطر ماه ها است که روشن شده است. الصرامی خاطرنشان کرد: هیچ گاه اتفاق نیفتاده است که عرب ها مانند اکنون به کمک آمریکا نیاز داشته باشند، آنگونه که اکنون به این کمک نیاز دارند و حتی از تردید و دودلی دراین باره خسته شده اند … این فرصت آخر تو است، ضربه نهایی را برای ثبت در تاریخ و با هدف پاکسازی در سوریه وارد کن. ناصر الصرامی فعال رسانه ای سعودی است که از محبوبیت خاصی در محافل مخالفان سوریه برخوردار است.