کارشناس حقوقی عراق با اشاره به نبود اجماع جهانی درباره تجاوز احتمالی به سوریه، تأکید کرد این حمله از مدتها قبل طرح ریزی شده است.
علی تمیمی روز یکشنبه دخالت نظامی احتمالی در سوریه را نه یک " ضربه "، بلکه یک " تجاوز " آشکار دانست و تأکید کرد: بر اساس قوانین بین المللی، این اقدام با مفاد منشور سازمان ملل متحد و حتی کنوانسیون های بین المللی مغایرت دارد. وی افزود: حقیقت این است که گزینه حمله نظامی به سوریه، مدت ها قبل و پیش از وجود هر علت و بهانه ای آماده شده بود. تمیمی اظهار داشت: امروز در حقوق بین الملل، مسئله " مشروعیت بین المللی " وجود ندارد و سازمان ملل متحد مشروعیت خود را از دست داده است. در ماده نخست منشور سازمان ملل متحد آمده است که هیچیک از اعضای این سازمان حق تجاوز به کشورهای دیگر و یا آسیب رساندن به منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنها را ندارد. این کارشناس حقوقی، وقایع کنونی سوریه را زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و خروج از چارچوب مجازاتهای مندرج در بندهای ششم و هفتم منشور ملل متحد دانست و گفت: براساس بند هفتم منشور ملل متحد و به ویژه ماده ۳۹ آن، باید پیش از هرگونه اقدام نظامی، وساطت و یا هشدار لازم در این باره صورت گیرد.