رئیس جمعیت لبنانی " وعد " گفت: موضع گیری جهانی در بحرین نشان می دهد که در جهان تنها ۲ جناح وجود دارد؛ اول، کسانی که در رکاب آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی استکباری حرکت می کنند و دوم، کسانی که در جبهه مقابل قرار دارند.
شیخ " احمد القطان " گفت: مردم بحرین هرگز به زور متوسل نخواهند شد، زیرا می دانند که در صورت متوسل شدن به زور بسیار متضرر خواهند شد. تحرکات مسالمت آمیز مردم بحرین نشان می دهد که آنها خواهان تغییر حکومت به شیوه مسالمت آمیز و دموکراتیک هستند. رئیس جمعیت لبنانی " وعد " گفت: جیره خواران منطقه ای قدرت های بزرگ برای مخالفت با انقلابیون بحرینی به تحرکات مسالمت آمیزشان برچسب اختلاف مذهبی می زنند، مسائل بحرین به گونه ای انعکاس داده می شود که انگار شیعیان علیه دولت سنی مذهب رژیم آل خلیفه دست به شورش زده اند، این درحالیست که از آغاز انقلاب حتی یک شعار مذهبی در بحرین شنیده نشده است و همه شعارها و خواسته ها مربوط به دموکراسی و آزادی است. شیخ القطان ادامه داد: آمریکا صرفاً به دنبال حفظ منافع و بلندپروازی های خود در منطقه است. وی در پایان تاکید کرد: از همه آزادگان جهان می خواهیم که از ملت بحرین حمایت کنند.