کوه هانگ شان درشرق چین موضوع مکرر نقاشی‌های سنتی چینی، شعر و ادبیات و همچنین عکاسی‌های مدرن است. با این حال، این کوهستان چیزهای بیشتری برای غافلگیر کردن شما دارد. بر روی این دیواره های مرتفع، گذرگاه هایی ساخته شده که عبور از روی آنها کار هرکسی نیست.