وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که غرب برای اثبات اتهام به دمشق در خصوص استفاده از سلاح شیمیایی هیچ مدرکی دراختیار ندارد.
" سرگئی لاوروف " با اشاره به افزایش اتهام های غرب به سوریه خاطرنشان کرد که دولت سوریه با توجه به شرایط نظامی و همچنین به لحاظ سیاسی نیازی به استفاده از سلاح شیمیایی ندارد. وی در عین حال گفت: فکر اینکه تخریب زیرساخت های ارتش سوریه، جنگ داخلی را به پایان می رساند، وهم وخیالی بیش نیست. لاوروف با تاکید بر این که جامعه بین الملل باید در گفتگو برای حل بحرانها سهیم شود، خاطرنشان کرد: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، وعده داده است تا دلایل روسیه را در خصوص اوضاع سوریه بار دیگر بررسی کند و در روزهای آتی با من تماس بگیرد.راهبرد آمریکا درقبال بحران سوریه مشخص نیستوزیر امور خارجه روسیه با بیان این که راهبرد آمریکا در باره دخالت در بحران سوریه روشن نیست، افزود: دخالت غرب هیچگاه منجر به ثبات در عراق و لیبی نشد. وی گفت: پس از آنچه که در عراق ولیبی روی داد به سختی می توان انگیزه های غرب برای دخالت در سوریه را درک کرد. لاوروف تصریح کرد که کارشناسان بین المللی نمی توانند طرفی که از سلاح شیمیایی در سوریه استفاده کرده را تعیین کنند و باید یک تحقیق منطقی در این خصوص صورت گیرد و نیز شورای امنیت منبع استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را مشخص کند.دلیلی ندارد سوریه در شرایط کنونی از سلاح شیمیایی استفاده کندوی گفت: ما بر درستی و صحت انتشار تصاویری که به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه اشاره می کنند، شک و تردید داریم. دلیلی ندارد که دولت سوریه در این شرایط بخواهد از سلاح شیمیایی استفاده کند. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که برخی طرفها برای به تسلیم واداشتن دولت سوریه یا تغییر نظام این کشور با استفاده از زور، در صدد تشدید اوضاع سوریه هستند.ایران باید در گفتگوهای سوریه شرکت کندلاوروف خاطرنشان کرد: ایران نقشی اساسی در سوریه ایفا می کند و بر همه طرفها تاثیر گذار است و باید در گفتگوها حاضر باشد. وی افزود: به همتای آمریکایی خود تاکید کردم که هیچ راه حلی برای بحران سوریه وجود ندارد مگر از طریق کنفرانس ژنو و این در حالی است که مخالفان سوریه بر خلاف دولت این کشور، برای مشارکت در کنفرانس ژنو۲ اعلام آمادگی نکردند بلکه حصول یک توازن نظامی را شرط مشارکت در گفتگو قرار دادند. وزیر امور خارجه روسیه گفت: باید از جانبداری در بحران سوریه دوری کنیم و اولویتهای خود در منطقه مانند تروریسم و رسیدن سلاح به طرفهای نامشروع را تعیین کنیم. وی افزود که در صورت دخالت نظامی غرب در سوریه، روسیه بر ضد هیچ طرفی وارد جنگ نخواهد شد.