اختلاف موضع کشورهای عربی در قبال اوضاع مصر در موضع اتحادیه عرب تجلی یافت و " نبیل العربی " دبیرکل این اتحادیه با صدور بیانیه ای اظهارات " علی المری " رئیس کمیته دائم حقوق بشر این اتحادیه را درباره رویدادهای مصر، دیدگاه شخصی وی دانست.
" العربی " در صفحه خود در پایگاه اجتماعی تویتر نوشت: بیانیه کمیته دائم حقوق بشر وابسته به اتحادیه عرب درباره اوضاع مصر بیانگر دیدگاه شخصی رئیس این کمیته بوده و دیدگاه اتحادیه عرب نیست. وی با بیان اینکه این موضع با بیانیه ۱۵ آگوست دبیرخانه کل این اتحادیه که بیانگر موضع کشورهای عربی عضو اتحادیه می باشد، کاملا تعارض دارد، افزود: کمیته عربی دائم حقوق بشر یکی از کمیته های فنی این اتحادیه است و وظیفه رئیس این کمیته به ادراه مذاکرات محدود می شود و نمی تواند بیانیه صادر کند. " علی المری " چند روز پیش با صدور بیانیه ای به نام کمیته دائم حقوق بشر اتحادیه عرب، با ابراز نگرانی از اوضاع مصر، استفاده افراطی از زور را محکوم کرد و از مقامات مصر خواست خشونت را متوقف، و معترضان و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. وی همچنین خواهان تحقیقات مستقل در خصوص اوضاع مصر، محاکمه عاملان کشتار مردم و اعطای اجازه به اعضای این کمیته و سازمان های حقوق بشر به بررسی رویدادهای مصر شد.